Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem kajmanshoes.pl prowadzony jest przez firmę FIRMA HANDLOWA Ryszard Dorosz 59-220 Legnica ul. Pancerna 19/4 NIP 691-103-99-90 Regon 390248717, e-mail sklep@kajmanshoes.pl, nr telefonu +48 503 164 034. Firma posługuje się rachunkiem bankowym o numerze 49 1050 1748 1000 0023 17182240.

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji.

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

  1. Sklep - oznacza prowadzony przez FIRMA HANDLOWA Ryszard Dorosz sklep internetowy w domenie kajmanshoes.pl;

  2. Sprzedawca - właściciel sklepu;

  3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

  4. Klient - osoba lub podmiot, który dokonał lub jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie, lub jest odbiorcą Usług;

  5. Produkty - znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty;

  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane poprzez formularz zamówienia zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy na dostarczanie Produktów;

  7. Konto - indywidualny profil Klienta, tworzony w wyniku rejestracji w Sklepie i umożliwiający korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności Sklepu;

  8. Newsletter - biuletyn rozsyłany przy użyciu poczty elektronicznej.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu kajmanshoes.pl są przetwarzane przez FIRMA HANDLOWA Ryszard Dorosz z siedzibą w Legnicy. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy

  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep kajmanshoes.pl

 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie kajmanshoes.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. Konfiguracji strony internetowej Sklepu:

   1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Sklepu;

   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

  2. uwierzytelniania i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie;

  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sprzedawce;

  6. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

  7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu,

  8. świadczenia usług reklamowych.

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie kajmanshoes.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 2. Produkty oferowane w sklepie mogą być objęte tylko jedną promocją - promocje nie łączą się.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy kajmanshoes.pl umożliwia Klientom:

  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w Sklepie internetowym kajmanshoes.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym

 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kajmanshoes.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę kajmanshoes.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym kajmanshoes.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 3. Przy braku towaru w magazynie, dostawa może zająć do 7 dni roboczych.

 4. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji.

 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  1. Przed wydaniem towaru klientowi:

   • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

  2. W momencie odbioru towaru:

   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze Sklepu

   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 2. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby dokonać zwrotu, konsument może skorzystać z formularza zwrotu towaru.

 2. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

  1. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

  2. świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

 6. W przypadku zwrotu koszty pokrywa kupujący.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego kajmanshoes.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu

 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 4. Do przesyłanego towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Sprzedawca rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona u Sprzedawcy

 6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

  1. Dostarczenie towaru do klienta jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny otrzymany od Sprzedawcy

 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji

 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedawca wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Newsletter

 1. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez podanie w formularzu zapisu na newsletter swojego adresu e-mail.

 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy.

 3. Umowa na dostarczanie Newslettera zawierana jest w momencie kliknięcia na link w mailu potwierdzającym chęć przyłączenia się do biuletynu

 4. Rezygnacja z newslettera może nastąpić w każdej chwili. W tym celu można użyć funkcjonalności dostępnej w Koncie klienta lub skorzystać z odpowiedniego odnośnika dostępnego w wysyłanej korespondencji.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 2. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego kajmanshoes.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  2. Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  3. minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli

  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej kajmanshoes.pl

 5. Regulamin Sklepu Internetowego kajmanshoes.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).